Wedstrijdreglement Pop Poll

Deelnemers

Een deelnemer is een individu of een team van individuen. Een deelnemer kan lid zijn van meer dan één team. De organisatie houdt zich het recht voor om de leden van deze teams op de hoogte te brengen dat de deelnemer lid is van meer dan één team.

Leeftijd:

Een deelnemer is minstens 18 jaar oud.

Woonplaats:

Een deelnemer dient in het Vlaamse Gewest woonachtig te zijn of zijn maatschappelijke zetel daar te nemen of zijn project te realiseren op dit grondgebied. Voor een deelnemer of deelnemend team waarvan geen enkel individu in Vlaanderen woonachtig is, dient bij winnen van de wedstrijd, een schriftelijke intentieverklaring geleverd te worden aan de organisatie dat de opstart in Vlaanderen (Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen) zal plaatsvinden.

Auteur:

Een deelnemer dient zijn idee zelf in te dienen en verklaart hiermee eigenaar te zijn van het idee.

De deelnemer is het ermee eens dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn inzending en de gevolgen van het plaatsen, uploaden, publiceren of overdragen van het voor deze wedstrijd en verzaakt derhalve aan alle rechten om een claim aan de organisator of aan een persoon het bijstaan van de organisator aan deze wedstrijd te dienen.

De deelnemer gaat dan ook akkoord dat de inhoud die hij opzettelijk of onopzettelijk uploadt, publiceert of verzendt niet in strijd is met enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving of regelgeving of wetten.

Een deelnemer mag gedurende zijn deelname aan de Pop Poll, eveneens aan andere wedstrijden of initiatieven deelnemen.

Opstart:

De deelnemer die reeds gecommercialiseerd is, d.w.z. het bedrijf is al opgericht en/of product of dienst is al geleverd aan klanten, kan niet deelnemen aan de Pop Poll.

Inzendingen

Format:

Voor het deelnemen aan de wedstrijd dienen de deelnemers in te loggen met hun Facebook- of LinkedIn-account in op de website www.bizidee.be vóór de officiële sluitingsdatum van de lopende competitie en laden hun idee op.

De ideeën komen onmiddellijk online te staan en de deelnemers kunnen zo supporters warm maken voor hun idee.

De organisatie zal, na sluiting van de competitie, zorgdragen voor plaatsing van alle ingediende inzendingen – voor zover deze niet zijn uitgesloten van verdere deelname – op de website www.bizidee.be.

De inzending wordt ingediend in het Nederlands.

Deadline:

Inzendingen worden door de deelnemer ten laatste opgeladen op de dag van de deadline, ten laatste om middernacht (23u59). Laattijdige inschrijvingen worden niet meer behandeld. Uur en datum van inzending worden automatisch geregistreerd door de elektronische inschrijving én gelden hier als bewijs.

Jureringscriteria:

Iedere bezoeker van de website kan een idee beoordelen volgens zijn persoonlijke voorkeuren. Elke inzending wordt beoordeeld op ontvankelijkheid. Gaat het over een deontologisch onverantwoord project? Dan behoudt de organisatie het recht de verspreiding tegen te houden.

De TOP 5 met de meeste supporters mag op de Nacht van de Inspiratie komen pitchen.

De vakjury beoordeelt de 5 pitches volgens deze criteria:

  • Begrijpbare voorstelling van het idee (40%).
  • De uitvoerbaarheid/haalbaarheid van het idee (40%).
  • De meerwaarde voor de maatschappij (20%)

Intellectuele eigendom

Volgens het principe van vrijheid van handel én het fundamenteel beginsel moeten ideeën vrij kunnen circuleren. Een idee op zich is dus — hoe origineel of nieuw ook — niet beschermbaar. Noch door het auteursrecht, noch door enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De concrete uitwerking van een idee, concept of methode kan wél bescherming genieten.

Deze bescherming is niet enkel mogelijk voor de definitieve vorm van een werk. Ook een schets, plan of project volstaat als uitdrukkingsvorm. Wil je weten wanneer jouw idee voldoende geconcretiseerd is en dus beschermd kan worden? Dan verwijzen we je door naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen, op www.vlaio.be. Hier kan je ook terecht voor informatie, eerstelijnsadvies en begeleiding voor de aftoetsing van de beschermingsmogelijkheden van producten, diensten.

Iedere kandidaat-ondernemer met een fantastisch idee kan bovendien een gratis idee-scan doen. Op basis van antwoorden op vragen krijg je advies over hoe jouw idee het best kan worden beschermd. Ook bij ThatsIP kan je hiervoor terecht.

Eenvoudig kan men ook een i-depot indienen en/of een aangetekende zending naar zichzelf versturen.

De organisatie wijst erop om zich voldoende te bevragen en de nodige stappen te nemen.  De Ideeënwedstrijd ‘Pop Poll’ is bedoeld als markttoets om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over zijn of haar idee.

Door deel te nemen aan de Pop Poll vrijwaart de deelnemer de organisator, jury of coach van gerechtelijke procedures of tegen alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het geüploaded project en/of de verzonden inhoud.

Diskwalificatie:

De organisator van de ideeënwedstrijd behoudt zich het recht voor een deelnemer op enig moment te diskwalificeren of te weigeren een prijs toe te kennen ingeval van :

  • één van de opgelegde criteria niet heeft opgenomen,
  • misleiding, fraude of plagiaat heeft gepleegd,
  • databasemanipulatie of een verdachte en/of frauduleuze stemming organiseert,
  • een deontologisch onverantwoord project geupload heeft  zoals o.m. maar niet beperkt tot, ideeën die aanzetten tot geweld, daden van terrorisme,…

INSCHRIJVINGEN

Deelname:

Voor deelname aan de Pop Poll is geen inschrijvingsgeld verschuldigd. Een deelnemer kan jaarlijks maximaal 2x deelnemen met een project dat de TOP 5 haalt.

Rechtsgeldige deelname:

De deelnemer is het ermee eens dat hij uit de wedstrijd kan worden gediskwalificeerd door de organisator in geval van niet-conformiteit van zijn aanvraag of schending van enige voorwaarde zoals beschreven in dit document. De deelnemer doet afstand van enig recht om de organisator of een persoon die de organisator bijstaat aansprakelijk te stellen en doet dus afstand van enig recht op een claim. Een deelname wordt pas rechtsgeldig bevonden bij een minimum van 50 verzamelde stemmen voor zijn of haar project.

Een deelnemer verklaart zich geheel akkoord met de inhoud van dit reglement door deelname aan de Pop Poll.

GEHEIMHOUDING

De organisatie, jury en coaches zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij behandeling van de inzendingen. Concreet zal iedere persoon die in het kader van de pop poll vertrouwelijke informatie en documenten ontvangt, gehouden zijn aan vertrouwelijkheid. Meer bepaald verbinden zij zich ertoe om de vertrouwelijke informatie die zij vernemen in het kader van de pop poll, niet mee te delen aan derden, noch te zullen gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden. Inzendingen blijven steeds eigendom van de rechthebbende deelnemer.

De winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan de organisatie. Dit kan gaan door onder meer (maar niet beperkt tot) het geven van lezingen, het leveren van getuigenissen, aanwezigheid op toekomstige prijsuitreikingen, het beschikbaar stellen voor pers en persconferentie,..

De deelnemer machtigt de organisator om het ingestuurde idee te gebruiken voor promotionele doeleinden in de communicatie, website, marketing of bepaalde gebeurtenissen.  De contactgegevens van de deelnemer kunnen worden gedeeld met officiële instanties die de deelnemer kan helpen zoals coach of jury.

ORGANISATIE & JURY

De organisatie van de Pop Poll ligt bij de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen. De samenstelling van de vakjury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.  In de jury zetelen vertegenwoordigers van toonaangevende ondernemingen, kapitaalverschaffers en specialisten. De organisatie wordt bijgestaan door een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Vlaamse bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, financiële instellingen en de Vlaamse overheid.

De organisatie, juryleden en coaches zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden, noch voor diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud van) inzendingen, tenzij bij grove nalatigheid.

Iedere deelnemer gaat op zoek naar de meeste online supporters (publieksjury). De supporters kunnen zo via online voting hun favoriete project tot een pitchsessie nomineren.

De publieksjury geeft een rangorde aan op basis van volgende regels:

  • Elke supporter kan maximum één stem uitbrengen
  • Meervoudige stemmen door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan
  • Het is verboden dat deelnemers organisaties inschakelen om stemmen te kopen dan wel om supporters te betalen om te stemmen

Bij verdachte en/of frauduleuze stemming behoudt de organisator zich het recht voor om in te grijpen. In dergelijk geval kan de organisator de stemmen of de inzending verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording.

Een vakjury bestaande uit minstens 3 personen en een vertegenwoordiger van de organisatie Bizidee zal vervolgens de 5 beste projecten tijdens een pitchsessie evalueren. De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak. De organisatie en/of de voorzitter van de vakjury reikt de prijzen uit.

GESCHILLENCOMMISSIE

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd dienen via aangetekend schrijven gericht te worden aan vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd zullen na een korte bemiddelingspoging van de organisatie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de ondernemingsplanwedstrijd. De geschillencommissie zal uit 3 personen bestaan, te weten een vertegenwoordiger van de jury en twee vertegenwoordigers uit de organisatie. De invulling van de geschillencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn niet bindend. Bij voortduring van het geschil na uitspraak van de geschillencommissie zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De deelnemer stemt ermee in dat persoonsgegevens door de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen verwerkt worden voor doeleinden van de deelname aan de Ondernemingsplanwedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 (tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens) heeft een deelnemer het recht om kennis te krijgen van eventuele gegevens in onze bestanden en kan de deelnemer zonodig de verbetering ervan vragen door zich te richten tot de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, p/a Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan een deelnemer het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

SLOTBEPALINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik.

Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, leidend tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname aan de Ondernemingsplanwedstrijd, heeft uitsluiting tot gevolg.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgische Recht.