een goed idee? Doe er meer mee!

FAQ

Zit je nog met vragen? De kans is groot dat je hier het antwoord vindt. Is dat niet het geval, contacteer ons gerust!

Wedstrijd

Waarom moet ik aanwezig zijn op de prijsuitreiking?

Tijdens de prijsuitreiking worden de uiteindelijke winnaars bekroond.

Finalisten die tot winnaars verkozen worden, kunnen hun prijzen enkel persoonlijk in ontvangst nemen op de prijsuitreiking.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking en niet op voorhand. Bijgevolg worden alle finalisten verwacht aanwezig te zijn.

Wat is de Metro publieksprijs?

Dit is een prijs die via een stemming door het publiek toegekend wordt aan één van de finalisten uit de LARGE categorie. Het project dat erin slaagt om de meeste online stemmen te verzamelen, ontvangt een METRO mediacampagne ter waarde van 15.000 EURO.

Kan ik in meerdere categorieën deelnemen?

Een deelnemer kan meerdere inzendingen indienen. Per project dient de deelnemer een keuze te maken in welke categorie (small of large) het project zich situeert. Per project kan er maximaal 1 categorie gekozen worden.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een prijs?

De uitbetaling van de geldprijzen kan verbonden worden aan enkele voorwaarden. De geldprijs dient aangewend te worden als startkapitaal en dus geïnvesteerd te worden voor realisatie van het project. Voor de uitbetaling van de geldprijs wordt gevraagd om terzake het nodige bewijsmateriaal aan te leveren zoals o.m. facturen, onkostenbewijzen, betalingsbewijzen.

De winnaars verbinden zich om hun medewerking te verlenen aan de organisatie onder meer maar niet beperkt tot het geven van lezingen, het leveren van getuigenissen, aanwezigheid op toekomstige prijsuitreikingen, het beschikbaar stellen voor pers en persconferenties.

Wat kan ik winnen bij de ondernemingsplanwedstrijd?

Er zijn verschillende soorten prijzen afhankelijk in welke categorieën je deelneemt, SMALL of LARGE.  De prijs bestaat uit een geldprijs al dan niet gecombineerd met een naturaprijs.

De prijzen kan je terugvinden op deze pagina.

 

 

Welke criteria moeten er in mijn ondernemingsplan zitten?

Het is cruciaal dat alle onderdelen aan bod komen. Alvorens de ondernemingsplannen naar de jury worden gestuurd zullen deze eerst op volledigheid en ontvankelijkheid gescreend worden door het Bizidee team. Hiervoor is het noodzakelijk dat elk van de jureringscriteria beschreven worden in het ondernemingsplan. Indien één van de jureringscriteria ontbreekt, zal het plan niet naar de jury worden doorgestuurd.

Welke zijn de jureringscriteria voor de Ondernemingsplanwedstrijd?

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan wordt op een aantal criteria beoordeeld naargelang de categorie van deelname :

 • Samenvatting van het ondernemingsplan (10%)
 • Missie, visie en bedrijfsstrategie (10%)
 • Onderscheidend karakter en uitwerking van het productidee of marktaanpak (15%)
 • Beschrijving van het managementteam (10%)
 • Marketingplan inclusief marktanalyse en SWOT-analyse (25%)
 • Financieel plan op 3 jaar met break-even berekening (20%)
 • Implementatieplan (10%)

Hoe werkt de jury van de Ondernemingsplanwedstrijd?

Na het indienen van je ondernemingsplan wordt het ondernemingsplan in eerste instantie gecontroleerd op ontvankelijkheid en volledigheid door het Bizidee team. Bij een positieve screening, d.w.z. indien alle jurycriteria opgenomen zijn in het ondernemingsplan en wanneer het dossier ontvankelijk wordt verklaart, wordt dit goedgekeurd voor jurering. Indien één criterium niet opgenomen is in het ondernemingsplan of een ander element uit het wedstrijdreglement is niet voldaan , zal het ondernemingsplan niet beoordeeld worden door de jury.

Na de pre-screening van Bizidee krijgt elk jurylid digitaal een aantal ondernemingsplannen toegewezen ter beoordeling. Ieder project zal door 3 juryleden onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden met scores voor de door Bizidee opgelegde criteria.

De projecten met de hoogste scores of waarvan de discrepantie in de beoordeling van de verschillende juryleden te groot is, worden mondeling besproken tijdens dit eerste jury overleg. Hieruit volgt dan de bepaling van de finalisten in beide categorieën: TOP 8 LARGE + TOP 6 SMALL.

! IN GEVAL VAN CONTACT TUSSEN DEELNEMER EN JURYLID, ONTHOUDT HET BETREFFENDE JURYLID ZICH TIJDENS DE STEMMING !

Voor de definitieve rangschikking stemt de jury tijdens de mondelinge verdediging (presentatie) van de finalisten. De jury geeft naast een quotering ook geschreven feedback over het gelezen ondernemingsplan dewelke geraadpleegd kan worden op het online Bizidee account vanaf de dag na de prijsuitreiking tot de aanvang van het nieuwe wedstrijdjaar.

De jury geeft, anoniem, voor elk project dat is doorgestuurd na de pre-screening, geschreven feedback over het gelezen ondernemingsplan dewelke geraadpleegd kan worden op het online Bizidee account vanaf de dag na de prijsuitreiking tot de aanvang van het nieuwe wedstrijdjaar.

Ik heb mijn plan ingediend, wat gebeurt er nu verder mee?

In eerste instantie wordt het ondernemingsplan gecontroleerd op ontvankelijkheid en volledigheid door het Bizidee team. Bij een positieve screening, d.w.z. indien alle jurycriteria opgenomen zijn in het ondernemingsplan, wordt dit goedgekeurd voor jurering. Indien één criterium niet opgenomen is in het ondernemingsplan, zal het ondernemingsplan niet beoordeeld worden door de jury.

Wie is de jury?

De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

In de jury zetelen vertegenwoordigers van toonaangevende ondernemingen, kapitaalverschaffers en specialisten. De aangewezen juryleden worden vermeld op de website.

Hoe zit het met de geheimhouding van mijn project?

De organisatie, jury en coaches zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg nakomen t.a.v. de inzendingen. Concreet zullen deze personen die in het kader van de ondernemingsplanwedstrijd vertrouwelijke informatie en documenten ontvangen, gehouden zijn aan vertrouwelijkheid. Meer bepaald verbinden zij zich ertoe om de vertrouwelijke informatie die zij vernemen in het kader van de ondernemingsplanwedstrijd, niet mee te delen aan derden, noch te zullen gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden. Inzendingen blijven te allen tijde eigendom van de rechthebbende deelnemer.

Indien de deelnemer bij de laureaten behoort, dient hij wel zijn project kenbaar te maken voor publicitaire doeleinden.

Moet mijn plan in het Nederlands geschreven worden?

Het is de bedoeling dat je plan in het Nederlands geschreven wordt. Uitzonderingen kunnen bekomen worden bij Bizidee indien er ambitie is om internationaal uit te rollen en/of internationale investeerders aan te trekken. Gelieve Bizidee hiervoor te contacteren.

Mag ik al financiering hebben?

De deelnemer mag al financiering opgehaald hebben maar niet voor 1 januari van het lopende wedstrijdjaar.

Mag ik al opgestart zijn?

De ondernemingsplanwedstrijd is bedoeld voor jonge ondernemers.

Voor de deelnemer die reeds gestart is, d.w.z. het bedrijf is al opgericht en/of product of dienst is al geleverd aan klanten, geldt het verbod op commercialisatie vóór deadline van het vorige wedstrijdjaar tenzij kan aangetoond worden dat dit kadert in een marktonderzoek. De deelnemer dient dan een verklaring op eer te ondertekenen.

In welke categorie hoor ik thuis?

LARGE

Deze categorie is bedoeld voor ambitieuze ondernemers die de wereld willen veroveren. Ondernemers die de ambitie hebben om binnen een termijn van 5 jaar

 • een groot team te gaan uitbouwen met minimaal 5 medewerkers
 • en/of meerdere vestigingen willen openen
 • en/of internationaal gaan uitrollen.

SMALL

In de small categorie zijn dan ook alle sectoren mogelijk o.m. maar niet beperkt tot artiesten, kunstenaars, ambachten, consultants, horeca, vrije beroepen,…

Deze categorie is bedoeld voor ondernemers met eerder lokale projecten die de ambitie hebben om binnen een termijn van 5 jaar

 • maximaal 5 werknemers beogen
 • maximaal één vestiging realiseren.
 • geen internationale amibities hebben.

 

Mag ik nogmaals deelnemen aan de wedstrijd als ik al ooit een prijs heb gewonnen?

Een deelnemer die reeds een project ingediend heeft bij (een) vorige editie(s) van de Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen (Bizidee) kan ook in de huidige editie weer opgenomen worden mits er geen geldprijs ontvangen is voor eenzelfde project én mits aanpassing van het ondernemingsplan en toelichting van de aangebrachte optimalisaties.

Een project dat eerder in de prijzen viel kan helaas geen tweede keer meer winnen. Viel het project niet in de prijzen, kan je mits aanpassing van het ondernemingsplan en toelichting van de optimalisaties, gewoon weer meedingen naar die hoofdprijs van 15.000 EUR!

Kan ik meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd?

Een deelnemer kan meerdere inzendingen alleen of in combinatie met andere teamleden indienen.

Een teamlid kan onder meerdere projecten indienen. De organisatie houdt zich het recht voor om de teamleden hiervan op de hoogte te brengen.

Een deelnemer mag ook in verschillende jaargangen van de wedstrijd meedoen tenzij de deelnemer reeds tot één van de laureaten behoorden en een geldprijs ontving.

Kan ik alleen deelnemen als mijn project uit een team bestaat?

Een deelnemer kan individueel deelnemen of kan deel uitmaken van een team waarbij één individu het ondernemingsplan indient.  Alle teamleden dienen wel geregistreerd te worden.

Bizidee is een Vlaamse wedstrijd, waar moet ik opstarten?

Een deelnemer dient zijn maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest te nemen of zijn project te realiseren op dit grondgebied.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die minstens 18 jaar oud is en in het Vlaamse Gewest woont en/of zijn maatschappelijke zetel op dit grondgebied zal vestigen mag deelnemen.

Geen opstart voor deadline van het voorgaande wedstrijdjaar.

Pop Poll

Rechtsgeldige deelname?

Een deelname wordt pas rechtsgeldig bevonden bij een minimum van 50 verzamelde stemmen voor zijn of haar project.

Mag ik zelf stemmen op mijn idee? En hoeveel keer?

Ja, dat mag. Ieder natuurlijk persoon kan maximum één stem uitbrengen, gedurende één stemmingsperiode. Een supporter kan stemmen na inloggen met een facebook of linked-in profiel.

Stellen we misbruik van het supportersysteem vast? Dan wordt een deelnemer gediskwalificeerd door de organisatie. Meervoudig stemmen via verschillende elektronische adressen, door opgave van andere identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. Ook het inschakelen van organisaties om stemmen te kopen of supporters betalen om te stemmen is verboden.

Wie zijn de juryleden tijdens de Nacht van de Inspiratie?

De vakjury is samengesteld uit 3 personen en een vertegenwoordiger van de organisatie. De jury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. In de jury zetelen vertegenwoordigers van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, partnerorganisaties en kapitaalverschaffers.

De aangewezen juryleden worden hier vermeld.

Mag ik al opgestart zijn?

De ideeënwedstrijd is bedoeld voor ondernemers die nog niet zijn opgestart, vóór aanvang van de Pop Poll waaraan je deelneemt. Een idee zou geen idee zijn als je al opgestart bent. Dus, neen 😉 !

Is je bedrijf al opgericht en lever je al een product of dienst aan klanten? Dan raden we aan om te kijken of deelname aan de ondernemingsplanwedstrijd mogelijk is.

Mag eender welk idee deelnemen?

Ja. In principe mag je eender welk idee opladen voor deze wedstrijd. Wel moet het idee jouw geestelijke eigendom zijn én mag het project niet deontologisch onverantwoord zijn.

De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren.

Waarop wordt mijn idee beoordeeld?

Iedere bezoeker van de website kan een idee beoordelen volgens zijn persoonlijke voorkeuren. Elke inzending wordt beoordeeld op ontvankelijkheid. Gaat het over een deontologisch onverantwoord project? Dan behoudt de organisatie het recht de verspreiding tegen te houden.

De TOP 5 met de meeste supporters mag op de Nacht van de Inspiratie komen pitchen. De vakjury beoordeelt de 5 pitches volgens deze criteria:

 • Begrijpbare voorstelling van het idee (40%).
 • De uitvoerbaarheid/haalbaarheid van het idee (40%).
 • De meerwaarde voor de maatschappij (20%).

Hoe werkt de Pop Poll?

 1. Registreer je hier en post je idee volgens de opgelegde format tijdens de wedstrijdperiode.
 2. Probeer zoveel mogelijk supporters warm te maken voor je idee. Flyeren, deur-aan-deur, social media, spreek je netwerk aan, haal die truckendoos maar boven.
 3. De 5 ideeën met de meeste supporters worden geselecteerd om te pitchen voor een vakjury. Kan je niet aanwezig zijn op de Nacht van de Inspiratie? Dan word je plaats ingevuld door de volgende deelnemer in ranking.
 4. De vakjury beoordeelt de 5 pitches en selecteert de winnaar.

Wat kan ik winnen met mijn superidee?

Meedoen loont zeker de moeite. Je kan een prijzenpakket winnen t.w.v. 4.000 EUR.

Hoe zit het met de IP van mijn idee?

Volgens het principe van vrijheid van handel én het fundamenteel beginsel moeten ideeën vrij kunnen circuleren. Een idee op zich is dus — hoe origineel of nieuw ook — niet beschermbaar. Noch door het auteursrecht, noch door enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De concrete uitwerking van een idee, concept of methode kan wél bescherming genieten.

Deze bescherming is niet enkel mogelijk voor de definitieve vorm van een werk. Ook een schets, plan of project volstaat als uitdrukkingsvorm. Wil je weten wanneer jouw idee voldoende geconcretiseerd is en dus beschermd kan worden? Dan verwijzen we je door naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen, op www.vlaio.be. Hier kan je ook terecht voor informatie, eerstelijnsadvies en begeleiding voor de aftoetsing van de beschermingsmogelijkheden van producten, diensten.

Iedere kandidaat-ondernemer met een fantastisch idee kan bovendien een gratis idee-scan doen. Op basis van antwoorden op vragen krijg je advies over hoe jouw idee het best kan worden beschermd. Ook bij ThatsIP kan je hiervoor terecht.

Eenvoudig kan je ook een i-depot indienen en/of een aangetekende zending naar jezelf versturen.

We wijzen je erop om je voldoende te bevragen en de nodige stappen te nemen.  De Ideeënwedstrijd ‘Pop Poll’ is bedoeld als markttoets om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over je idee.

Door deel te nemen aan de Pop Poll vrijwaart de deelnemer de organisator, jury of coach van gerechtelijke procedures of tegen alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het geüploaded project en/of de verzonden inhoud.

Wie mag deelnemen?

Iedereen die minstens 18 jaar oud is en in het Vlaamse Gewest woont en/of zijn maatschappelijke zetel op dit grondgebied zal vestigen, mag deelnemen. Bovendien mag een project jaarlijks maximaal 2x de TOP 5 halen.

Nacht van de Inspiratie

Waarom is de Nacht van de Inspiratie voor mij interessant?

Je bent een startende ondernemer en kunt hulp gebruiken bij het schrijven van je ondernemingsplan? Of je zoekt professioneel advies voor je plannen? Tijdens de Nacht van de Inspiratie kan je terecht bij een expert met vakkennis in o.a. sales, marketing, finance, juridisch, IT, …

Misschien wil je gewoon feedback op jouw idee? Of heb je een extra duwtje in de rug nodig? Bij Bizidee kan je jouw idee aan een verscheiden publiek toetsen. Zonder kosten, zonder risico’s.

Kan ik mijn expertise aanbieden?

Je bent een gedreven startup of ervaren ondernemer? Je wilt je aansluiten bij een netwerk van mensen uit de startup scene? Of je vindt ondernemen en ondernemers gewoon tof en wil graag jouw steentje bijdragen? Sluit je aan bij onze poel van coaches, experts en juryleden.

Wie zijn de experts op de Nacht van Inspiratie?

De aanwezige experts vind je terug op de detailpagina van elke Nacht van de Inspiratie.

Wanneer vindt de Nacht van de Inspiratie plaats?

Er zijn verschillende ‘Nachten’, verspreid over heel Vlaanderen. Bekijk onze kalender hier.

Wat komt er aan bod tijdens de Nacht van de Inspiratie?

Tijdens de Nacht van de Inspiratie is het ons doel om alle deelnemers optimaal te ondersteunen met het realiseren van hun ondernemingsdroom. Een greep uit het aanbod:

 • Keynotes: inspirerende ondernemers, startups, experts aan het woord.
 • Ronde Tafels: intensieve Q&A-sessies, met 1 expert en maximaal 5 deelnemers.
 • Coaching: een kritische blik op het ondernemingsplan, ter voorbereiding op de Ondernemingsplanwedstrijd.
 • Idee pitches: live pitches voor verkiezing van de Pop Poll winnaar.
 • Matchmaking: netwerking + ontmoetingsplaats voor de Bizidee Matchmaker tool.

Moet ik me inschrijven voor dit evenement?

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen worden verwerkt voor rapporteringsdoeleinden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Hoeveel kost deelname aan de Nacht van de Inspiratie?

De Nacht van de Inspiratie is altijd gratis. Uitzonderlijk wordt er – mits expliciete communicatie – voor sommige lezingen een kleine bijdrage gevraagd.

Bij gebrek aan of laattijdig afmelden, uiterlijk 24u vóór aanvang, is de organisatie genoodzaakt een ‘no show fee’ te factureren (€25).

Matchmaker

Kan ik deze Matchmaker (financieel) steunen?

De Matchmaker is bedoeld voor individuen met een ondernemersdroom die hun team verder willen vervolledigen — of tijdelijk nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Organisaties of professionele spelers die deze tool willen gebruiken, kunnen de Matchmaker financieel steunen. Neem hiervoor contact op met de organisator.

 

Match gevonden? Laat het ons weten!

Heb je een goede match gevonden? Geweldig. Laat het ons weten. Wij communiceren graag over de gecreëerde matches!

Kan ik mijn match ontmoeten?

Een deelnemer of gebruiker van de Matchmaker kan kennismaken met zijn/haar ondernemers-‘match’ en deze persoon ontmoeten:

 • tijdens de nacht van inspiratie.
 • op een locatie naar eigen keuze.

De organisator is niet verantwoordelijk voor het vinden van een succesvolle match. De gebruiker van de Matchmaker vrijwaart de organisator van gerechtelijke procedures.

Hoeveel kost het om mijn ideale match te vinden?

Niks, nul, noppes, nada. Je mag de Matchmaking tool gratis gebruiken, zonder vergoeding. Wel vragen we je vriendelijk om ons op de hoogte te houden van mogelijke matches.

Bizidee Privacybeleid

Lees hier ons privacybeleid n.a.v. GDPR.

Jouw privacy telt voor ons

Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen heeft als doel om de gebruikers van haar website en haar deelnemers bij te staan in hun ondernemersplannen. Wij hechten belang aan jouw privacy en verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens veilig te behandelen en te bewaren. In dit privacybeleid vind je terug hoe wij jouw gegevens verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het bezoeken van onze website en het invullen van deelnameformulieren, verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze dienstverlening. Indien je je gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om jou in dat kader te beantwoorden, tenzij je zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Deelnemers aan onze activiteiten en ingeschrevenen op onze nieuwsbrief , zullen we onder gerechtvaardigd belang informeren over interessante mogelijkheden als startende ondernemer.

Pop Poll

Dit zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres, postcode, provincie en mogelijk ook je telefoonnummer, bedrijf en functie. Je openbare profiel van Facebook of LinkedIn. Bizidee koos in het verleden voor dit systeem om ook supporters te laten stemmen via Facebook of LinkedIn. Op deze manier vrijwaren wij voor iedere Pop Poller een eerlijke stemming. En kan één persoon maximaal 2 maal stemmen op zijn of haar favoriete idee. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.

Nacht van de Inspiratie

Dit zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres, postcode, provincie en mogelijk ook je telefoonnummer, bedrijf en functie. Bizidee houdt van een persoonlijke aanpak. Deze benadering zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan de Nacht van de Inspiratie vooraf per mail en telefonisch gecontacteerd wordt om het programma persoonlijk toe te lichten. Aangezien Bizidee met vrijwillige experts, sprekers en coaches werkt, willen wij deze mensen geen onnodige verplaatsingen laten maken bij een minimaal aantal deelnemers op onze evenementen. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.

Ondernemingsplanwedstrijd

Indien je deelneemt aan de ondernemingsplanwedstrijd, verzamelen wij alle gegevens die vereist zijn om met jou te communiceren daarover. We verzamelen ook persoonsgegevens die betrekking hebben op gender, afkomst en leeftijd om statistische doeleinden. Deze gegevens worden gedeeld met onze opdrachtgever, de Vlaamse Overheid en onder geen beding aan derden overgemaakt. Als startende ondernemer kunnen wij je ook informatie toesturen die aansluit bij jouw startersnoden.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Dit Privacybeleid is zowel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, als bij het leveren van onze diensten. We gebruiken deze gegevens enkel:

 • voor adminstratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten),
 • om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten,
 • om je te informeren over onze activiteiten,
 • als je deelgenomen hebt aan een activiteit of gevraagd hebt om op de hoogte gehouden te worden,
 • om je informatieve mails te sturen, als je ervoor gekozen hebt om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen,
 • het verbeteren van uw gebruikservaring van onze evenementen en website,
 • voor rapportering gezien Bizidee werkt in kader van #sterkerondernemen in opdracht van de Vlaamse Overheid. Zo krijgt Bizidee mee de verantwoordelijkheid om ondernemerschap te stimuleren. Alle persoonsgegevens kaderen hiermee in een beleid op maat voor (pre)starters.

Hoe beschermen wij de door ons verwerkte gegevens?

Wij beschermen deze gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

 • technische beveiligingsmaatregelen op onder meer de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslaan kunnen worden,
 • organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.
 • maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

Ondanks  de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar bewaren wij jouw gegevens?

Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren. Wij kunnen (zullen) persoonsgegevens enkel buiten de EU (laten) verwerken wanneer dit gebeurt in landen met een passen beschermingsniveau of wanneer de ondernemingen die uw gegevens verwerken een passen beschermingsniveau kunnen bieden, overeenkomstig de GDPR (onder meer door het toepassen van de Standard Contractual Clauses zoals bepaald door de Europese Commissie en/of het vereisen van certificaten goedgekeurd door de Europese Commissie). Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling.

Jouw rechten

Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit Privacybeleid. Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten aan jou, kan je je op elk moment verzetten tegen het verder gebruik daarvan. Door contact op te nemen met ons via info@bizidee.be.

Je hebt het recht op toegang, raadpleging, correctie en schorsing van de informatie die wij over je bijhouden. Ook deze rechten kan je eenvoudig uitvoeren door melding op voormelde email.

Vragen en feedback

Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan. Contacteer ons dan zeker via info@bizidee.be, wij staan je graag te woord. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vereisen.

Zit u nog met vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@bizidee.be of 011 87 09 06.