Wedstrijdreglement Ondernemingsplanwedstrijd

INDIENER

Een indiener is een individu of een team van individuen. Een indiener kan lid zijn van meer dan één team. De vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen houdt zich het recht voor om de leden van deze teams op de hoogte te brengen dat de indiener lid is van meer dan één team.

Leeftijd

Een indiener is minstens 18 jaar oud.

Woonplaats

Een indiener dient in het Vlaamse Gewest woonachtig te zijn of zijn maatschappelijke zetel daar te nemen of zijn project te realiseren op dit grondgebied. Voor een indiener of indienend team waarvan geen enkel individu in Vlaanderen woonachtig is, dient een schriftelijke intentieverklaring geleverd te worden aan de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, dat de opstart in Vlaanderen (Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen) zal plaatsvinden.

Auteur

Een indiener dient zijn stukken zelf op te stellen. Samenwerking van een indiener met bestaande bedrijven of andere organisaties is toegestaan.

Opstart

Voor de indiener die reeds gestart is, d.w.z. het bedrijf is al opgericht en/of product of dienst is al geleverd aan klanten, gelden onderstaande voorwaarden voor zijn deelname.

•     Of het ondernemingsplan dat de deelnemer indient, heeft niets te maken met het bestaand product of dienst. De indiener dient een verklaring op eer te ondertekenen.

•     Of het ondernemingsplan dat indiener indient, is gebaseerd op een bestaand product of dienst. Er mogen geen leveringen of diensten aan klanten zijn gedaan voor de deadline van de voorbije editie (4 november 2018) tenzij kan aangetoond worden dat dit kadert in een marktonderzoek.

INZENDINGEN

Format

Inzendingen gebeuren via de website (elektronisch) volgens het door de organisatie bepaalde format (PDF). Er wordt 1 document ingezonden (inclusief bijlagen), dit betekent het ondernemingsplan met bijlage in 1 PDF. Bij de inzending van het ondernemingsplan wordt de maximale lengte (excl. bijlagen) beperkt tot 30 pagina’s (A4). Indien het maximum aantal vooropgestelde pagina’s wordt overschreden, zal dit door de jury gepenaliseerd worden. Houd er rekening mee dat alle jureringscriteria vervat moeten zitten in de 30 pagina’s van het ondernemingsplan. De jury is NIET verplicht om de bijlagen grondig door te nemen.

Inzendingen van het ondernemingsplan moeten in het Nederlands gebeuren. Uitzonderingen in het Engels kunnen bekomen worden. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Inzendingen die NIET of LAATTIJDIG via de website worden ingediend, worden NIET behandeld.

Deadline

Inzendingen worden door de deelnemer ten laatste verzonden op 3 november 2019 om middernacht (23u59). Laattijdige inschrijvingen worden niet meer behandeld. Uur en datum van inzending worden automatisch geregistreerd door de elektronische inschrijving én gelden hier als bewijs. Wij adviseren u ten zeerste om géén 5 minuten voor deadline uw plan op te laden. Uit ervaring weten wij dat u in een wachtrij geplaatst kan worden waardoor u de deadline ongewild zou kunnen missen.

Inhoud

De deelnemer beschrijft in het ondernemingsplan hoe de activiteit is opgestart of zou kunnen opgestart worden.

Het ondernemingsplan wordt op volgende onderdelen beoordeeld:

  • Executive summary (10%)
  • Missie, visie en bedrijfsstrategie (10%)
  • Onderscheidend karakter en uitwerking van het productidee of marktaanpak (15%)
  • Beschrijving van het managementteam of ondernemer (10%)
  • Marketingplan inclusief marktanalyse en SWOT-analyse (25%)
  • Financieel plan op 3 jaar met break-even berekening (20%)
  • Implementatieplan (10%)

Intellectuele eigendom:

Elke indiener die vermoedt of er zich van bewust is dat hij meedingt met materiaal (intellectuele rechten) dat eigendom is van een externe en/of een rechthebbende, moet dit intern afstemmen met de betrokken organisatie. De indiener verklaart dat hij de vzw Ondernemingsplanwedstrijd, de juryleden en de coaches zal vrijwaren tegen alle vorderingen uitgaande van derden die beweren dat het ingezonden plan inbreuk maakt op intellectuele rechten. Onder intellectuele eigendomsrechten in de hierboven vermelde zin wordt verstaan: alle intellectuele en andere eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten, rechten in databanken, rechten zoals bedoeld in de Wet van 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. Personen en instanties – niet zijnde de indieners – die een directe bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ondernemingsplan, dienen in een appendix te worden opgenomen, inclusief een korte toelichting over de aard van bijdrage.

Herdeelname:

Een project uit voorgaande edities van de Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen (Bizidee) kan ook in de huidige editie weer opgenomen. Enkel indien niet geselecteerd tot de winnaars of laureaten (in de voorgaande edities) én mits aanpassing en toelichting van de aanpassingen.

INSCHRIJVINGEN

Deelname:

Voor deelname aan de wedstrijd is geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

Rechtsgeldige deelname:

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel mits een volledige registratie te hebben ingevuld. Een deelnemer dient te verklaren dat zijn gegevens juist en waarachtig zijn. Een deelnemer is verplicht zich geheel akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

GEHEIMHOUDING

De organisatie, jury en coaches zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij behandeling van de inzendingen. Concreet zal iedere persoon die in het kader van de ondernemingsplanwedstrijd vertrouwelijke informatie en documenten ontvangt, gehouden zijn aan vertrouwelijkheid. Meer bepaald verbinden zij zich ertoe om de vertrouwelijke informatie die zij vernemen i.h.k.v. de ondernemingsplanwedstrijd, niet mee te delen aan derden, noch te zullen gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden. Inzendingen blijven ten allen tijde eigendom van de rechthebbende deelnemer.

Een deelnemer gaat er mee akkoord dat het registratieformulier én de door de deelnemer ingezonden stukken, niet worden teruggezonden en dat ze beschikbaar zullen blijven voor statistische doeleinden.

De winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan de organisatie. Dit kan gaan door onder meer (maar niet beperkt tot) het geven van lezingen, het leveren van getuigenissen, aanwezigheid op toekomstige prijsuitreikingen, het beschikbaar stellen voor pers en persconferenties, …

De organisatie kan elke deelnemer vragen een korte beschrijving (max. 50 woorden) te geven. Deze beschrijving kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden, uiteraard in overleg met de deelnemer (afscherming van het idee naar de buitenwereld toe).

Juryleden hebben in de periode tussen jurering en prijsuitreiking geen persoonlijke contacten met de deelnemers. Enkel tijdens de pitch kunnen er bijkomende inhoudelijke vragen over het ondernemingsplan gesteld worden.

ORGANISATIE & JURY

De organisatie van de wedstrijd ligt bij de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen.

De organisatie, juryleden en coaches zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden, noch voor diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud van) inzendingen, tenzij bij grove nalatigheid.

De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

In de jury zetelen vertegenwoordigers van toonaangevende ondernemingen, kapitaalverschaffers en specialisten.

Alvorens de plannen na de deadline naar de jury worden gestuurd zullen deze eerst op volledigheid en ontvankelijkheid gescreend worden door het Bizidee team. Hiervoor is het noodzakelijk dat elk van de jureringscriteria beschreven wordt in het ondernemingsplan.

Elk project zal door 3 juryleden onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden. De projecten met de hoogste scores of waarvan de discrepantie in de beoordeling van de verschillende juryleden te groot is worden besproken op een mondeling overleg. Indien er contact zou zijn geweest tussen een deelnemer en een jurylid dan onthoudt het betreffende jurylid zich tijdens de stemming.

Voor een definitieve rangschikking kan de jury een oproep lanceren tot mondelinge verdediging (presentatie) van het ingezonden ondernemingsplan. De jury kan nadere aanwijzingen geven t.a.v. de inhoud.

PRIJZEN & UITREIKING

De wedstrijd deelt verschillende soorten prijzen uit in 2 verschillende categorieën small en large. De prijzen kunnen bestaan uit geldprijzen en/of naturaprijzen.

  • Small: Deze categorie is bedoeld voor dé ondernemers met lokale ambities. Het gaat over projecten met de ambitie om binnen de 5 jaar maximaal 5 werknemers of maximaal 1 vestiging te hebben. Alle sectoren zijn mogelijk: artiesten, kunstenaars, ambachten, consultants, horeca, vrije beroepen…
  • Large: Deze categorie is bedoeld voor dé ondernemers die de wereld willen veroveren. Het gaat over projecten met de ambitie om binnen de 5 jaar minimaal 5 personeelsleden aan te werven en/of meerdere vestigingen te openen en/of internationale ambitie.

Uitbetaling

De uitbetaling van de geldprijzen is afhankelijk van enkele voorwaarden. De geldprijzen dienen gebruikt te worden als startkapitaal en bijgevolg geïnvesteerd te worden in het realiseren van het project. Uitbetaling van deze prijs is afhankelijk van het aanleveren van het nodige bewijsmateriaal terzake (facturen, onkostenbewijzen, betalingsbewijzen,…) De organisatie behoudt zich het recht om tijdens de loop van de wedstrijd prijsaanpassingen door te voeren.

Prijsuitreiking

Deelnemers die in de prijzen vallen dienen, om hun prijzen te bekomen, persoonlijk op de prijsuitreiking te verschijnen. De winnaars worden bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking. De organisatie behoudt zich het recht hiervan af te wijken.

GESCHILLENCOMMISSIE

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd dienen via aangetekend schrijven gericht te worden aan vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd zullen na een korte bemiddelingspoging van de organisatie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de ondernemingsplanwedstrijd. De geschillencommissie zal uit 3 personen bestaan, te weten een vertegenwoordiger van de jury en twee vertegenwoordigers uit de organisatie. De invulling van de geschillencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn niet bindend. Bij voortduring van het geschil na uitspraak van de geschillencommissie zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De deelnemer stemt ermee in dat persoonsgegevens door de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen verwerkt worden voor doeleinden van de deelname aan de Ondernemingsplanwedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 (tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens) heeft een deelnemer het recht om kennis te krijgen van eventuele gegevens in onze bestanden en kan de deelnemer zonodig de verbetering ervan vragen door zich te richten tot de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, p/a Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan een deelnemer het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

SLOTBEPALINGEN

Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, leidend tot een verkeerde voorstelling van zaken m.b.t. de deelname aan de Ondernemingsplanwedstrijd, heeft uitsluiting tot gevolg.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgische Recht.